Regulamin

 

Regulamin

sklepu internetowego sklep.agencjaoko.pl

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient: osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje Zamówienia.
 2. Sklep internetowy (e-Sklep): serwis internetowy dostępny pod adresem sklep.agencjaoko.pl , za pośrednictwem którego Klient może kupić Towary.
 3. Towar: produkty  prezentowane w sklepie.
 4. Sprzedawca: Agencja Promocyjna OKO Iwona Haberny, z siedzibą w Krakowie, przy ul. Bluszczowej 11,  numer NIP: 6792178520 , numer REGON 357135108, mail: sklep@agencjaoko.pl,
 5. Zamówienie: oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Towarów, określające rodzaj i liczbę Towaru.
 1. Postanowienia ogólne
 1. Sklep internetowy działający pod adresem sklep.agencjaoko.pl prowadzony jest przez Sprzedawcę.
 2. Niniejszy regulamin  określa prawa i obowiązki Klientów w związku z korzystaniem z e-Sklepu, w tym określa:
 1. warunki i zasady składania przez Klientów Zamówień drogą elektroniczną,
 2. zasady zawierania umów sprzedaży towarów.
 1. Sprzedawca i Klient wzajemnie zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 1. Warunki korzystania ze sklepu internetowego.
 1. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
 1. korzystania ze e-Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 2. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,
 3. korzystania z e-Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,
 4. korzystania z e-Sklepu w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw,
 5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach e-Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.
 1. Korzystanie z e-Sklepu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
 1. Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej;
 2. Firefox w wersji 3.6.4 lub nowszej;
 3. Chrome w wersji 8 lub nowszej;
 4. Opera w wersji 10.60 lub nowszej; Safari w wersji 5.0 lub nowszej;
 5. Maxthon w wersji 3.6.4 lub nowszej;
 6. inne przeglądarki internetowe obsługujące technologie HTML5, CSS3 oraz JavaScript;sugerowana rozdzielczość ekranu: 1024×768;
 7. dostępu do sieci Internet

III. Warunki realizacji Zamówienia

 1. W celu zawarcia umowy sprzedaży Towaru poprzez e-Sklep należy wejść na stronę internetową www.sklep.agencjaoko.pl, a następnie dokonać wyboru Towaru dostępnego w e-Sklepie i złożyć elektroniczne Zamówienie, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.
 2. Złożenie skutecznego Zamówienia możliwe jest po akceptacji niniejszego Regulaminu.
 3. W trakcie składania Zamówienia  do momentu naciśnięcia przycisku Zamawiam  Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru.
 4. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.
 5. W celu wysłania Zamówienia konieczna jest akceptacja i potwierdzenie przez Klienta wszystkich jego istotnych elementów oraz naciśnięcie przycisku Kupuję i płacę.
 6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, chyba że z informacji tej jednoznacznie wynika, że towar jest niedostępny i złożenie Zamówienia nie jest możliwe.
 7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego e-Sklepu, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem.
 9. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzamy przyjęcie Twojego zamówienia nr xx”, zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 10. Umowa sprzedaży Towaru zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 11. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany przez niego adres e-mail lub poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia.
 1. Ceny produktów i promocje
 1. Ceny Towarów na stronie e-Sklepu zamieszczone przy Towarze podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny te nie zawierają informacji dotyczących kosztów przesyłki.
 2. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena Towaru podana w Koszyku w chwili składania Zamówienia przez Klienta na stronie e-Sklepu.
 3. W przypadku Zamówień składanych w ramach obowiązujących promocji są one realizowane z uwzględnieniem rabatów wynikających z warunków konkretnej promocji, obliczanych od regularnych cen Towarów z chwili składania Zamówienia.
 4. W przypadku sprzedaży w ramach ogłaszanych promocji e-Sklep zastrzega możliwość wprowadzenia ograniczeń ilościowych w sprzedaży Towarów tego samego rodzaju (np. określenie maksymalnej liczby egzemplarzy tego samego typu). Ograniczenia, o których mowa powyżej, określane są w warunkach promocji.
 1. Formy płatności, warunki dostawy
 1. Zapłaty za zamówiony Towar można dokonać:
 1. płatnością online za pośrednictwem przelewu elektronicznego (ePrzelewem/przelewem bezpośrednim),
 2. płatnością za pomocą karty płatniczej, operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.)
 3. przelewem na rachunek (przedpłata): rachunek (fakturę pro forma) i dane do przelewu Klient otrzymuje na podany adres e-mail,  w przypadku braku wpłaty w terminie 14 dni Zamówienie zostaje anulowane.
 1. Szczegółowe informacje na temat dostępnych form płatności online dostępne są na stronach e-Sklepu.
 2. Wyboru formy dostawy zakupionego Towaru Klient dokonuje w trakcie składania Zamówienia.
 3. Informacja o kosztach dostawy dotycząca konkretnego Zamówienia dostępna jest w trakcie jego składania. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy oraz o ewentualnych zwolnieniach z kosztów dostawy, dostępna jest na stronach e-Sklepu.
 4. Przy odbiorze przesyłki z Towarem, Klient powinien sprawdzić przesyłkę, a w szczególności jej opakowanie. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki lub samego opakowania, Klient może odmówić odbioru przesyłki i powinien zwrócić się do jej dostawcy o sporządzenie protokołu szkody.
 5. Sprzedawca wystawia faktury w formie elektronicznej (e-faktury), na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
 6. Klient będący podatnikiem podatku VAT lub Klient, który wskazał miejsce dostawy poza terytorium Polski powinien w trakcie składania Zamówienia podać swoją firmę, adres oraz numer identyfikacji do celów podatkowych.
 7. Klient, który nie otrzymał e-faktury może zgłosić takie życzenie na sklep@agencjaoko.pl w terminie 3 miesięcy od otrzymania zamówionego Towaru. W zgłoszeniu Klient powinien podać dane do faktury takie jak imię, nazwisko, adres numer identyfikacji do celów podatkowych.
 1. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy
 1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, tj. dokonujący zakupów Towarów niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zarobkową, może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 (słownie: czternastu) dni.
 2. Wskazany w punkcie powyżej termin 14-dniowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie Towaru. Datą wydania Towaru jest data jego odbioru przez Klienta lub data jego doręczenia przez operatora pocztowego lub kuriera. Dla zachowania wskazanego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego terminem.
 3. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia, Klient powinien złożyć Sprzedawcy jednoznaczne oświadczenie o skorzystaniu z tego prawa np. za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć na formularzu odstąpienia od umowy stanowiącym załącznik do regulaminu. Korzystanie z formularza nie jest obowiązkowe, ale gwarantuje, że Sprzedawca jednoznacznie zinterpretuje wolę Klienta.
 5. W razie skorzystania z prawa odstąpienia Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Do czasu zwrotu Towaru Klient odpowiada za zniszczenie i uszkodzenie Towaru lub inne zmniejszenie jego wartości.
 6. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres: Agencja Promocyjna OKO Iwona Haberny, ul. Bluszczowa 11, 30-439 Kraków.
 7. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient. Koszty te zależą od wybranego przez Klienta operatora pocztowego.
 8. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu zwrotu Towaru, nie później niż w terminie 14 dni, zwróci Klientowi uiszczoną kwotę obejmującą cenę Towaru oraz koszt wysyłki Towaru do Klienta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia Towaru innego niż najtańszy ? zwykła wysyłka za pośrednictwem operatora pocztowego). Zwrot pieniędzy zostanie dokonany tym samym sposobem, jak wybrana przez Klienta forma płatności przy składaniu Zamówienia.

VII. Dane osobowe

 1. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niepodanie niektórych, oznaczonych w formularzach danych może uniemożliwić realizację Zamówienia.
 2. Dane osobowe Klienta, w szczególności imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, nr rachunku bankowego przetwarzane są:
 1. w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych przez Klienta Zamówień;
 2. w celu rozpatrywania składanych przez Klienta reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu Towaru);
 3. w razie wyrażenia oddzielnej zgody w celu przekazywania informacji o Sklepie, ofercie i promocjach (działalność marketingowa z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej). Oddzielna zgoda może być cofnięta w każdym czasie w trybie reklamacji (par.8 regulaminu).
 4. w celach określonych w ust 3 poniżej.
 1. Dane osobowe osób korzystających ze Sklepu Internetowego, a nie będących Klientami przetwarzane są w celu:
 1. dostosowania Sklepu Internetowego do potrzeb ww. osób oraz Klientów,
 2. ewentualnego dochodzenia roszczeń,
 3. wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, a także
 4. tworzenia statystyk oglądalności podstron ww. serwisu.
 1. Administratorem danych jest Sprzedawca. Administrator danych informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych każdemu Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania, w trybie reklamacji (par 8 regulaminu).
 2. Administrator danych dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć dane Klienta lub innej osoby fizycznej korzystającej ze Sklepu i ochronić je przed działaniami osób trzecich stosując niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Sklepu Internetowego w celu ochrony danych. Podjęte przez Administratora działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli Klient lub inna osoba fizyczna korzystająca z Serwisu nie zachowa zasad bezpieczeństwa. W szczególności Klient musi zachować w poufności login i hasło i nie udostępniać ich osobom trzecim.

VIII. Reklamacje, postanowienia końcowe

 1. Reklamacje Klient może zgłaszać pisemnie na adres e-Sklepu: Agencja Promocyjna OKO, ul. Bluszczowa 11, 30-439 Kraków lub mailowo na adres: sklep@agencjaoko.pl.
 2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości.
 3. Sprzedawca rozpozna reklamację niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 14 dni od jej złożenia.
 4. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za wady fizyczne i prawne zakupionego Towaru. Jeśli Klient ma miejsce zwykłego pobytu w Polsce, odpowiedzialność tę reguluje art. 556 i następne ustawy ? Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z2014 r. Nr 121 ze zm.).
 5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu sklep.agencjaoko.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 6. Załącznikiem do regulaminu jest wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Załącznik do regulaminu ? wzór formularza odstąpienia od umowy

Kliknij tutaj i pobierz wzór formularza odstąpienia od umowy